Projekt Impuls

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost cílové skupiny projektu, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Cílovou skupinou projektu tvoří 70 osob ze znevýhodněných skupin, které jsou v evidenci Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště v Litvínově. Všichni účastníci projektu budou mít místo trvalého pobytu v Litvínově, přičemž nejméně 50 osob bude ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov.


Projekt je plánován na 24 měsíců. Výběry do 1. cyklu proběhly v červnu a červenci 2011. Výběry do 2. cyklu jsou naplánovány na únor a březen 2012.

1. cyklus bude realizován v období: červen 2011 - září 2012 (16 měsíců)

2. cyklus bude realizován v období: únor 2012 - květen 2013 (16 měsíců)


Individuální poradenství

Pro účastníky projektu je vytvořeno poradenské pracoviště IPC - Informační a poradenské centrum, které poskytuje služby sociálního, pracovního, finančního i právního poradenství na adrese Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o., tj. Smetanova 483, Litvínov.


Pracoviště je k dispozici všem účastníkům projektu ve všední dny od 8:00 hod. do 15:30 hod.


Účastníci projektu mají možnost využívat kromě personálního zázemí centra také technické zázemí centra, tj. přístup k počítači s připojením na internet, telefon, kopírka, kancelářský papír, obálky, známky apod.


Kurz finanční gramotnosti

Cílem kurzu je proškolit účastníky projektu v problematice finanční gramotnosti, tj. seznámit účastníky kurzu se zásadami a principy základních finančních a bankovních operací, pomoci orientovat se v oblasti finančních operací, poskytnout nejohroženějším občanům základní znalosti pro jejich nezbytnou obranu před předlužením a tak jim vytvořit jeden z nezbytných předpokladů pro jejich udržení na legálním trhu práce.

Účastníci kurzu si tak rozšíří komunikativní kompetence z hlediska úspěšné orientace na trhu práce, naučí se pracovat s informacemi, osvojí si vědomosti v oblasti finanční gramotnosti, které jim lépe pomohou hospodařit s osobními financemi s ohledem na měnící se životní situace.


Programová náplň kurzu:

 • Bankovní a nebankovní sektor
 • Správa osobních financí
 • Finanční plánování
 • Rizika zadluženosti, dopady
 • Oddlužení - insolvence, likvidace dluhů

Kurz je určen 20 účastníkům projektu v rozmezí 40 hodinové dotaci. Účastníci kurzu budou rozděleni do 4 skupin po 5 osobách.


Termíny kurzu:

1. skupina - od 08.09.2011 do 03.10.2011

2. skupina - od 27.09.2011 do 10.10.2011

3. skupina - doposud neurčeno

4. skupina - doposud neurčeno


Rekvalifikační kurzy

Projektový tým plánuje rekvalifikaci pro 40 osob.

Po ukončení poradenských programů budou připraveny ve spolupráci s partnerem projektu (Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.) pro účastníky projektu v zájmu posílení jejich postavení na trhu práce rekvalifikační kurzy.


Na základě výsledků z pracovní a bilanční diagnostiky bude klientům doporučeno absolvování odpovídající rekvalifikace, která by nejlépe vyhovovala osobnostnímu a pracovnímu potencionálu účastníka projektu.


Předpokládané rekvalifikační kurzy:

 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Obsluha osobního počítače
 • Administrativní pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Manipulační dělník v lesnictví

Do těchto rekvalifikačních kurzů nastoupí celkem 32 osob.


Dalších 8 osob bude moci absolvovat tzv. specifické rekvalifikační kurzy, které budou zajištěny subdodavatelsky. Předpokládá se, že půjde o specializované rekvalifikace, na které Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o a ani partner Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. nevlastní potřebné akreditace. 

Motivačně aktivizační kurz

Po ukončení bilanční a pracovní diagnostiky se všech 70 účastníků projektu zúčastní Motivačně aktivizačního kurzu, který je komponován na 20 vyučovacích hodin.

Kurz probíhá v najatých prostorech na adrese: Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Smetanova 483, 436 01 Litvínov.

V rámci tohoto kurzu získají účastníci nové kompetence nezbytné pro trh práce a pro jejich cílené zařazení do vzdělávacích programů či získání udržitelného zaměstnání. Součástí kurzu je i základní nácvik práce s počítačem pro podporu informačních a komunikačních dovedností při vyhledávání volných pracovních míst či jiných forem pomoci.


Programová náplň kurzu:

 • sociálně komunikační dovednosti
 • praktické návody na zvýšení šance uspět při pohovoru se zaměstnavatelem
 • prohloubení sebepoznání a posílení kladného sebehodnocení
 • tvorba vlastního pozitivního image
 • tvorba strukturovaného životopisu a motivačního dopisu

Kurz funkční gramotnosti

Cílem této části kurzu je zlepšit znalosti, dovednosti a postoje cílové skupiny, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije.


Kurz se skládá z 5 modulů:

 • literární gramotnost
 • dokumentová gramotnost
 • numerická gramotnost
 • komunikační dovednosti
 • nácvik praktických dovedností

Kurz je určen 10 účastníkům projektu v rozmezí 40 hodinové dotaci. Účastníci kurzu budou rozděleni do 2 skupin po 5 osobách.


Termíny kurzu:

1. skupina - od 07.09.2011 do 22.09.2011

2. skupina - doposud neurčeno


Praxe u zaměstnavatelů

Cílem této aktivity je získání nezbytných pracovních dovedností a pracovních návyků za účelem zapojení osob z cílové skupiny na trh práce.

Odborná praxe bude probíhat v rozsahu max. 3 kalendářních měsíců u regionálního zaměstnavatele. Normativním základem pro výkon odborné praxe bude uzavřená dohoda mezi praktikantem a poskytovatelem praxe, kde budou vyjmenovány závazky obou smluvních stran se zvláštním zřetelem na závazek poskytovatele praxe prokazatelně proškolit praktikanta z BOZP a PO.


Aktivita se bude týkat zejména účastníků projektu, kteří nedisponují dostatečnou profesní praxí. Půjde především o cílovou skupinu osob do 25 let věku a mladistvých do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.

10 klientům bude zprostředkována praxe u zaměstnavatelů, s cílem naučit je základním pracovním návykům, seznámit je s pracovním prostředím a nastínit jim, jak vlastně vypadá zaměstnanecký poměr v praxi.

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684